Robiquetia pantherina Ames
Ocorrência: Ásia tropical
 
 foto: Maria Adela Perrone