Mormodes tapoaiense Miranda & Lacerda
 foto: Pedro Oseis Maifrede