Blc. Chinese Beauty 'Dou Fang Beauty'
 
 foto: Geraldo S. Patto